امروز دلم نوید شادی داده             انگیزه ی اردوی جهادی داده

امروز امیر جبهه ی خوبی ها          فرمان جهاد اقتصادی داده