امروز دلم نوید شادی داده             انگیزه ی اردوی جهادی داده

امروز امیر جبهه ی خوبی ها          فرمان جهاد اقتصادی داده

اگر ازسرهایمان کوهها بسازند،

وازخون هایمان دریاها،

فرزندانمان هرگز در کتاب تاریخ خود نخواهند خواندکه:

(خامنه ای را تنها گذاشتند ....)

آنقدر در کوچه و خیابان های شهرمان می مانیم

تا قطره قطره ی خونمان را نثار امام خامنه ای کنیم...