سال جهاد اقتصادی؛ حادثه ای در شرق، بارانهای جمادی و قحطی یک ساله


سلام بر بهار روزگاران
سلام بر همه عزیزان

تحلیل سال جهاد اقتصادی خسفی در شرق گسترش دخان در عالم بارانهای جمادی و شروع قحطی

و دستور اهل البیت به ذخیره اذوقه برای یک سال


برای تحلیل سال جهاد اقتصادی و حل معمای چگونگی شروع قحطی و ارتباط ان با خسف شرق(زلزه ژاپن) و اغاز گسترش دخان در دنیا و سفارش شیعیان برای ذخیره اذوقه برای رهایی از

درادامه مطلب کلیک فرمایید

u313.ir
 

ادامه مطلب