بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند

 هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود