او با انتشار این عکس از موسوی لاری نوشت: 

"موسوی لاری وزیر کشور اصلاحات و توت تازه/ محسن امین زاده و صفدر حسینی هم بفهمی نفهمی دیده می شوند."