تازه ترین اخبار
 جمعه 08 خرداد 1394

تععبیر خواب دیدن مروارید


منوچهر مطیعی تهرانی:
مروارید زن خوب است، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن مگس


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می‌آید. ..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن مسجد


منوچهر مطیعی تهرانی:
مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن ماهی ماهی


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می‌کند صاف و روشن باشد. اگر در

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن مار


منوچهر مطیعی تهرانی:
مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن مرده انسان


منوچهر مطیعی تهرانی:
در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن ماشین  در خواب


تام چت ویندرا:
انواع اتومبیلها مانند اتوبوس و سواری و غیره را زیر عنوان اتومبیل می‌آوریم اگر ببیند با اتوبوس به سفر می‌رود،...

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن مدفوع  درخواب


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن مستراح در خواب 


امام جعفر صادق:
دیدن مستراح در خواب پنچ وجه دارد مال حرام عیش و زندگی دنیا خزانه و.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن اسب


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از 

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن انگشتر در خواب 


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن باران در خواب
باران

منوچهر مطیعی تهرانی:
باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند.
نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

بهشت


منوچهر مطیعی تهرانی:
بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن برف  درخواب

برف


منوچهر مطیعی تهرانی:
برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

حاملگی

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است 

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

خواب دیدم خواب اینکه مرده ام

خواب دیدم خسته و افسرده ام
نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب مرده یا مردن
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند 
نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر دیدن زایمان در خواب
نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 پنج شنبه 07 خرداد 1394

حضرت امیرمؤمنان على بن أبیطالب علیه‌السلام که کنیه معروفش ابوالحسن است، ملقب به مرتضى،)

نوشته شده در  پنج شنبه 07 خرداد 1394  ادامه مطلب
 پنج شنبه 07 خرداد 1394
مطالب مذهبی،اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان،خیلی از ما  با شنیدن نام امام حسین علیه السلام یا امام علی علیه السلام دلمان
نوشته شده در  پنج شنبه 07 خرداد 1394  ادامه مطلب
آرشیو اخبار
لینک های مرتبط
گالری عکس