تازه ترین اخبار
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خر


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خرابه


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خربزه


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خروس


منوچهر مطیعی تهرانی:
خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خرس


منوچهر مطیعی تهرانی:
خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خفاش


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای ..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خیمه


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می‌یابید که می‌توانید خود را در پناه .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن خرگوش


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب‌های

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن آب


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب  دیدن در خواب آشتی کردن 


منوچهر مطیعی تهرانی:
ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن شاش کردن در خواب


امام جعفر صادق:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن ادرار کردن


امام جعفر صادق:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن چادر


منوچهر مطیعی تهرانی:
چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو. اگر مردی ببیند که چاد..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن چاقو


منوچهر مطیعی تهرانی:
چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن چاه


منوچهر مطیعی تهرانی:
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن چشمه


منوچهر مطیعی تهرانی:
چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند چشمه د

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن پول


منوچهر مطیعی تهرانی:
پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن پادشاه


منوچهر مطیعی تهرانی:
به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن تسبیح


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر د.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394

تعبیر خواب دیدن تشنگی


منوچهر مطیعی تهرانی:
احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذائی کرده

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب