امام : بعد از من کسی خواهد آمد که پرچم را به دست حضرت مهدی خواهد داد
 (ادامه مطلب)