الهم صل علی محمد وال محمد

ایا شما بندگان باید ازکسی غیر از خدای مقتدر بترسید در صورتیکه

غیر خدا همه عاجز و فانی و بی اثر هستند و شما بندگان با انکه

هر نعمت که داریدهمه از خداست و چون بلائی رسد به درگاه او

پناه جسته و به او در رفع بلا استغاثه میکنید باز وقتی که بلا از

سر شما رفع کرد گروهی از شما بخدای خود شرک میاورند

سوره نحل ایه های ۵۲و۵۳و۵۴

الهم صل علی محمد وال محمد

ای رسول ما مردان مومن را بگو چشمها از نگاه ناروا بپوشند

و فروج واندامشان را از کار زشت با زنان محفوظ دارند که این

بر پاکیزگی جسم وجان شما اصلح است و البته خدا بهر چه

میکنید اگاه است سوره نور ایه ۳۰

الهم صل علی محمد وال محمد

ای رسول زنان مومنه را بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند و فروج واندامشان را از عمل زشت محفوظ دارند و زینت و ارایش خودجز انچه قهرا ظاهر میشود بر بیگانه اشکار نسازند و باید سینه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را اشکار نسازند جز برای شوهران خود و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و زنان خود (یعنی زنان مسلمه )و کنیزان ملکی خویش و اتباع (خانواده که به زنان رغبت ندارند ) از زن ومرد طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان اگاه نیستند و ان طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهاشان معلوم شود وای اهل ایمان همه به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید سوره نور ایه ۳۱