آخرالزمان دوران سختیها و امتحانهاى شدید است

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
اصبغ بن نباته گوید: حضرت امیر علیه السّلام فرمود:
در میان مردم مانند زنبور عسل باشید در میان پرندگان ، هر پرنده اى زنبور عسل را ضعیف و ناچیز مى شمارد و اگر پرندگان بدانند آن برکتى که در باطن اوست آن را ناچیز نشمارند.
با زبانها و بدنهاى خود با مردم آمیزش کنید (در میان مخالفین خود با اخلاق خوب معاشرت کنید ولى ) با دلها و اعمال خود از مردم کناره گیرى نمائید.
سوگند به آنکه جانم در دست اوست آنچه را دوست مى دارید (گشایش ‍ کار و دولت حق را) نخواهید دید تا اینکه (از شدت اختلاف ) به صورت یکدیگر آب دهان اندازید و یکدیگر را دروغگو بنامید! تا آنکه باقى نماند از شما شیعیان مگر (اندکى چون ) سرمه اى که در چشم کشیده شده و نمکى که در طعام ریخته شد.
من براى شما مثلى مى زنم و آن مثل مردى است که مقدارى گندم دارد و آن را از گرد و غبار و دانه تلخ و سیاه و خاک پاک گرداند و در انبارى ذخیره نماید و پس از مدتى ببیند مقدارى از آن گندمها آفت زده و کرم گذاشته ، گندمهاى آفت زده را پاک نموده و دوباره (باقیمانده را) در انبار ذخیره کند، این کار را بارها ادامه دهد تا آنکه در انبار نماند مگر دانه هائى که بسیار سخت و محکم باشد (و آفت در آن تاءثیر نکند) همچون دانه هاى گندمى که در خرمن کاه بعد از کوبیدن بماند (که بسیار سخت است ).
شما هم همین طور جدا مى شوید افراد ضعیف الایمان از افراد قوى مشخص گردد) تا آنکه باقى نماند (در ایمان و اعتقاد و دین و عمل به آن ) مگر گروهى که فتنه به آنها ضررى نخواهد رسانید.(420)

شیعیان در دست دشمن گرفتار خواهند بود

 

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مورد گرفتاریهاى فوق العاده شیعیان در آخر الزمان مى فرماید:
((لا تنفک هذه الشیعة حتى تکون بمنزلة المعز لا یدرى الخابس ‍ على ایها یضع یده فلیس لهم شرف یشرفون و لا سناد یستندون الیه فى امورهم ؛ یعنى : این گروه شیعه چنان در سختى و فشار خواهند بود که همانند (گله ) بزى باشند که در اختیار قصاب است ، هر کدام را بخواهد به چنگ آورد (و گردن زند) اینان نه پناهگاهى دارند که به آن پناه برند و نه پشتیبانى که در کارهایشان به او تکیه کنند.))(