رسول خدا صلی الله علیه و آله :
صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند.