8 مرداد 88 - 13:08

نمایش تصویر در وضیعت عادی                  سید خراسانی کیست؟


       روایاتی درمورد سید خراسانی وجود دارد که نشانه های ظاهری واقدامات او را 


        توصیف میکننددرروایتی نشانه های اورا اینگونه توصیف می کند : مردی رشید.


        که خالی(علامت و یا الم به معنای درد) در دست راست او وجود دارد و او سیدی حسنی یا حسینی  است


         میباشد.
ظاهر شدن سید خراسانی و شعیب بن صالح در ایران

 روایات بیانگر آن است که این دو از یاران مهدی (عج)خواهند بود و مقارن ظهور آن حضرت ازایران ظهور خواهند کرد.و در نهضت ظهورش شرکت می کنند.

بطور خلاصه نقش آن دو چناچه از منابع اهل سنت و بر خی از روایات شیعی این است که در آن زمان که ایرانیان  او را به عنوان سر پر ستی امورشان انتخاب می کنند، وی به این امر چندان رغبتی نشان نمی دهد اما با اصرار زیاد آنرا می پذیرد.

زمانی که رهبری ایرانیان را می پزیرد با ایجاد وحدت کلمه در صفوف نیرو های مسلح،سردار رشید خود شعیب بن صالح را به فرماندهی نیروهای مسلح خود تعیین میکند. بدین ترتیب خراسانی و شعیب جنگ را در مرزهای ایران،ترکیه ،عراق هدایت و ارداه مینماید و نیروهای مستقر خود شام را به پیش رانده و در همان زمان ،آماده پیشروی بزرگ بسوی فلسطین و قدس عزیز می شود. و......

 

بر گرفته از کتاب عصر ظهور-علی کورانی-ص269
تالیف چند سال قبل از رحلت امام خمینی (ره)