با صلوات بر محمد وال محمد ص و دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی ع

**************

دنیای حرام چون مار سمی است ، پوست آن نرم ولی سم کشنده در درون

دارد ، نادان فریب خورده به آن می گراید ، و هوشمند عاقل ازآن دوری گزیند.