گفتند که عاشقی و ارام نه ای

در باغ خیال خم ابروی که ای

گفتند بگو به قصد قربت گفتم

سید علی الحسینی الخامنه ای