حضرت علی (ع) :

بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند

 و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند.