امام حسن علیه السلام :

تعجب میکنم از کسانیکه در غذای جسم خود فکر

میکنند ولی در امور معنوی و غذای جان خویش

تفکر نمیکنند