امام علی (ع) :
دنیای حرام چون مار سمی است ، پوست آن نرم ولی

سم کشنده در درون دارد ، نادان فریب خورده به آن

 می گراید ، و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند