امام سجاد علیه السلام :

تمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن

آنچه که در دستان مردم جمع شده، است.