امام صادق(ع) :

برترین عبادت مداومت نمودن بر

 تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.