عصر انتظار بروایت بحارالانوار

تازه ترین اخبار
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خر

منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خربزه

منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خروس

منوچهر مطیعی تهرانی:
خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خرس

منوچهر مطیعی تهرانی:
خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خفاش

منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای ..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خیمه

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می‌یابید که می‌توانید خود را در پناه .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن خرگوش

منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب‌های

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن آب

منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب  دیدن در خواب آشتی کردن 

منوچهر مطیعی تهرانی:
ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است .

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن شاش کردن در خواب

امام جعفر صادق:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن ادرار کردن

امام جعفر صادق:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن چادر

منوچهر مطیعی تهرانی:
چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو. اگر مردی ببیند که چاد..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی:
چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در..

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن چاه

منوچهر مطیعی تهرانی:
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن چشمه

منوچهر مطیعی تهرانی:
چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند چشمه د

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن پول

منوچهر مطیعی تهرانی:
پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن پادشاه

منوچهر مطیعی تهرانی:
به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن تسبیح

منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر د.

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
 جمعه 08 خرداد 1394
تعبیر خواب دیدن تشنگی

منوچهر مطیعی تهرانی:
احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذائی کرده

نوشته شده در  جمعه 08 خرداد 1394  ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید